Informācija par ELFLA projektu iesniegšanu un īstenošanu

Uz konsultācijām aicinām iepriekš pieteikties:

  • Valija Vaivode, administratīvā vadītāja - T. 22026684;
  • Marija Švābe, finanšu vadītāja - T. 29208438
  • Baiba Vucenlazdāne, projektu vadītāja,- T. 29908012

Projektu iesniedzējiem

Normatīvie akti

  • Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumi Nr. 590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju";
  • Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumi Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022.gadā";

Uzņēmējdarbības projektu iesnieguma veidlapas (1.1.Rīcība)

Pašnovērtējuma veidlapas

Metodiskie norādījumi