Līvānu novada pašvaldība ir pabeigusi projekta “Tehniskā aprīkojuma iegāde Līvānu novada pagastu sabiedrisko un kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošanai” (Nr.22-03-AL21-A019.2205-000004) realizāciju.

Projekts 2022. gada tika iesniegts un apstiprināts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gada apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta mērķis: Veicot tehniskā aprīkojuma (skaņas tehnikas) iegādi, sekmēt uz jaunākām tendencēm un tehnoloģijām balstītām lauku dzīves telpas, sabiedrisko, kultūras pasākumu un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu Līvānu novada pagastos. 

Rezultātā, iegādāts tehniskais aprīkojums (skaņas tehnika) pasākumu organizēšanai. Nodrošināta amatierkolektīvu iespēja darboties āras teritorijā, pilnvērtīgāk noorganizēt dažādus pagasta kultūras namu veidotos un producētos pasākumus, tādējādi nodrošinot arī to darbības nepārtrauktību un uzlabošanu.

Projekta kopējais budžets - 7796,03 EUR, no kurām 90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 7016,43 EUR apmērāun 10% ir Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums 779,60 EUR apmērā.

Aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu veica SIA “AVJ Grupa”.