Informācija ELFLA projektu iesniegšanai un īstenošanai

Uz konsultācijām aicinām iepriekš pieteikties:

  • Valija Vaivode, administratīvā vadītāja - T. 22026684
  • Marija Švābe, finanšu vadītāja - T. 29208438
  • Baiba Vucenlazdāne, projektu vadītāja - T. 29908012

Projektu iesniedzējiem

Normatīvie akti

  • Ministru kabineta 10.10.2023. noteikumi Nr.580 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana";
  • METODIKA “Fiksētas summas maksājums ar budžeta projekta aprēķina metodi “Lauku biļete” un to piemērošana Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plānā 2023.-2027.gadam”;
  • METODIKA “Fiksētas summas maksājums “Jauniešu iniciatīva” un to piemērošana Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plānā 2023.- 2027.gadam”;
  • METODIKA “Vienotās likmes finansējums sagatavošanas un vispārējām izmaksām un to piemērošana Kopējās Lauksaimniecības politikas stratēģiskā plānā 2023.-2027.gadam”;

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

Uzņēmējdarbības projekti (R1 un R2)

  • Ekonomiskās dzīvotspējas aprēķina Veidlapa

Sabiedriskā labuma projekti (R3, R4, R5, R6 un R7)