Mūsdienīgas gaismas aparatūras iegāde un uzstādīšana kultūras pakalpojumu sniegšanas kvalitātes nodrošināšanai Riebiņu novada kultūras namos 

Īstenošanas adrese: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads

Atbalsta pretendents: Preiļu novada pašvaldība

Lai pilnveidotu Riebiņu kultūras centra, Silajāņu, Galēnu, Sīļukalna, Stabulnieku un Rušonas kultūras namu materiāli tehnisko bāzi un uzlabotu pasākumu organizēšanas iespējas, un veicinātu novada kultūrvides saglabāšanu un popularizēšanu, projekta ietvaros ir iegādāta un uzstādīta mūsdienu gaismas aparatūra.